shabd-logo

भयपट-अलौकिक Books

मृत्यू खेळ

मृत्यू मरण शब्द जरी ऐकला तरी अंगावर काटा येतो. आणि मृत्यूचा खेळ हा वेगळाच असेच दोन बहिण भाऊ अडकले आहे त्या खेळात काय होईल? कोण याच्यातून बाहेर पडेल कोण मधात राहील? घेण्यासाठी वाचत राहा मृत्यू खेळ

आता वाचा
विनामूल्य


एक पुस्तक वाचा