shabd-logo

इतिहास Books

Sita

Sita

Devdutt Pattnaik

नगरीपासून दूर अरण्याच्या मधोमध सारथ्याने रथ थांबवला, वृक्षराजीमधून चालण्यासाठी अधीरतेने सीता उतरली. सारथी लक्ष्मण रथातच बसला होता. त्याला काहीतरी सांगायचे आहे हे जाणवून सीता थबकली. जमिनीकडे दृष्टी लावून शेवटी लक्ष्मण बोलला, "तुझा पती, माझा मोठा भाऊ,

0 वाचक
0 Articles
0 लोकांनी विकत घेतले
Sita

Sita

Devdutt Pattnaik

नगरीपासून दूर अरण्याच्या मधोमध सारथ्याने रथ थांबवला, वृक्षराजीमधून चालण्यासाठी अधीरतेने सीता उतरली. सारथी लक्ष्मण रथातच बसला होता. त्याला काहीतरी सांगायचे आहे हे जाणवून सीता थबकली. जमिनीकडे दृष्टी लावून शेवटी लक्ष्मण बोलला, "तुझा पती, माझा मोठा भाऊ,

0 वाचक
0 Articles
0 लोकांनी विकत घेतले
Ten Kings (Marathi)

Ten Kings (Marathi)

Ashok Banker

This is the Marathi translation of TEN KINGS - Ashok Banker's famous novel based on the stories from Rigveda. 3400 B.C.E- A tribal chief and his small valiant clan defended their land of five rivers, which we now call Punjab, against a huge invading

0 वाचक
0 Articles
0 लोकांनी विकत घेतले
Ten Kings (Marathi)

Ten Kings (Marathi)

Ashok Banker

This is the Marathi translation of TEN KINGS - Ashok Banker's famous novel based on the stories from Rigveda. 3400 B.C.E- A tribal chief and his small valiant clan defended their land of five rivers, which we now call Punjab, against a huge invading

0 वाचक
0 Articles
0 लोकांनी विकत घेतले