shabd-logo

मुद्रित आवृत्ती पुस्तके

द्विदल

हे माझे दुसरे पुस्तक दोन लघु कादंबर्यांचे आहे अजून मनोहर आहे - जेष्ट नागरीक बर्याचदा सहचर सोडून गेल्यावर एकाकी पडतात. कालक़्रमण होतच असते. पण जीवनात एकाकीपण पोकळी जाणवते अशावेळी तब्येत तंदुरुस्त असेल व मन टवटवीत असेल तर या वयात पण साजेसा

5 वाचक
21 लोकांनी विकत घेतले
58 भाग
27 February 2023
आता वाचा
39
ईबुक
228
पुस्तक मुद्रित करा

एक पुस्तक वाचा