shabd-logo

एकदम्म बिंधास्त प्रकरण २१

20 June 2023

1 पाहिले 1
प्रकरण २१

फैजलपूर पोलीस स्टेशनमध्ये देखील आता मोठी रंगत येणार होती. इन्स्पेक्टर चारुशीला मोऱ्यांनी कलिंगूट पार्टी डीटेल्स ऐकून मयूकडे धाव घेतली. जवळपास झडपच घातली तिच्यावर मयू मात्र आत्त्यापासून वैजूला वाचविण्याचा विचार करीत बसली होती. कोणत्याही परिस्थितीत वैजूच्या हाती आलेला खरा खूनी ट्रकड्रायव्हर आपल्या आत्याच्या आततायीपणामुळे निसटून जाता कामा नये. एवढा एकच विचार तिच्या डोक्यात रेंगाळत होता. • आणि तेवढ्यात एक जोरदार दडका तिच्या पाठीत बसला. इन्स्पेक्टर मोऱ्यांच्या या हल्ल्याने बिचारी कण्हतच भानावर आली.

"तरी मला वाटलंच होतं, काय बेक्क्कारच आहेत पण इतक्याही पोचलेल्या असतील असे वाटले नव्हते "

काही न बोलता मयू मुळूमुळू रडू लागली तिला वाटल, पटकन् एकदाच खर काय ते सांगून टाकाव पोलीसांना आणि कशीही करून वैजूला

मदत करावी. पण, पण क्षणभरच! कारण कोण विश्वास ठेवणार त्या दोघींवर ?

"काय ग ए. खोटारडे म्हणे पैसे आणायला चाललोय आम्ही गोव्याला मित्राला गाडी परत करायचीये की मित्रासोबत नाचायला चालला होता ग. गोव्याला ?" इन्स्पेक्टर चाररूशीला मोरे मयूचा कान पिरगाळून जाब विचारत होत्या.

"काय बोलताय तुम्ही हे ? मी आत्तापर्यंत जे जे सांगितलय ते ते सगळे खरे होत. तुम्ही आत्ता काय आरोप करताय ते मात्र मला नाही

समजत." मयूने सवयीने अगदी नाकासमोर सरळ वागण्याचा प्रयत्न चालवला.

"कसे समजतील ? तुझा मोबाईल तर आत्ता माझ्याकडे आहे ना ? घे, वाच तुझ्या मित्राचा मेसेज." इन्स्पेक्टर चारुशीला मोरेनी तिच्यासमोर मेसेज धरला. तिनेही तो वाचला. सौरभचा होता तो मेसेज आज रात्रीच्या कलिंगुट बीचवरच्या पार्टीचं इन्व्हिटेशन होतं ते.

"माहितीये ना ती रेव्ह पार्टी आहे." इन्स्पेक्टर मोऱ्यांनी मयूला आतापर्यंतचा सगळ्यात अवघड धक्का दिला

[क्काय? मला शॉकच बसला. पायाखालची जमीनच सरकली. काहीच सुचेना बिचारीला सकट कधीच एकएकटी येत नाहीत हे पटलंच तिला पण आता हे वादळ आपल्याला मुळासकट हादरवून तर नाही ना सोडणार ? याचीच जास्त भीती वाटू लागली.

"गेली तुझी सख्खी मैत्रीण तुला सोडून पार्टीला देखील पोहोचली असेल बघ. पण तू मात्र पड हे इथेच तुरुंगात खितपत ती कुठे गेली आहे. कशाला गेली आहे ? हे तुला माहीतही आहे! पण नाही, तुला ते आम्हाला सांगायचंच नाहीये येतेऽऽ, तुझी आत्त्या इथे सतरावेळा येते... केविलवाणी होऊन रडते आमच्यासमोर कुणासाठी ? तर तुझ्यासाठी! आणि तु.. अशी नालायक त्या स्वार्थी मैत्रीणीपायी वाईट वाईट धंद्यांना लाग है."

इन्स्पेक्टर चारुशीला मोरेच बोलण मयूला ऐकवेना. एरवी वैजूविषयी जर कुणी इतकं वाईट बोलल असतं ना, तर त्याची काहीच खैर नव्हती. पण इथे मयूच काही चालेना तिला पक्कं ठाऊक होत, की वैजू कधीच स्वार्थी नाहीये. मान्य, की ती बिनधास्त आहे पण वाईटाची तिला तितकीच चीडही आहे ? पण आता हे सांगणार कोणाला अन् ऐकणार कोण ? मयू विचारात पडली.

"मला वाटतय, सौयालाच माहित नसेल की ही रेव्ह पार्टी आहे ते. बिच्चाऱ्याला गंडवल असेल कुणीतरी " मनाशी विचार करता करताच तिच्या डोक्यात एक क्लृप्ती डोकावून गेली.

"अस केल तर

"मनात काहीतरी ठरवून अचानक मयू नाटकी रहू लागली.

" आता रडून काय फायदा ?" इन्स्पेक्टर मोरे कडाडल्या.

"मला जर आधीच माहीत असत, की वैजू अशी आहे तर मी आले असते का तिच्याबरोबर ? तरीच मला संशय आलाच होता तिचा, की ती

मला फसवून घेऊन चाललीये कुठेतरी ते."

"म्हणजे?" आता इन्सपेक्टर मोरे चक्रावल्या.

"आम्ही खूपदा येतो गोव्याला. पण ती नेहमीच विचित्र लोकांना भेटते. ती माणस खूप संशयास्पद वाटतात. काहीशी तिच वैरही आहे. पण ती का भेटते ? काय बोलते ? ते कधीच कळू देत नाही मला. यावेळी मला आणि सौऱ्याला फसवायच ठरवलेलं दिसतंय तिने. ते इन्व्हिटेशनही तिनेच दिलं असणार त्याला खूप लब्बाड आहे ती " वैजूवर खोटे खोटे आरोप करीत मयू आणखीनच हुंदके देऊ लागली.

"मग सांगशील का मला, वैजू कुठे आहे ते ?" आपला हेतू साध्य होत आलाय अस वाटून इन्सपेक्टर मोऱ्यांनी विचारल.

"हो, सांगेन की. पण मॅडम, तुम्ही सोडवाल ना मला यातून ? उगीचच गयावया करून मयू म्हणाली.

"हो. नक्की. पण आधी वैजूचा पत्ता दे वर."

"असे नक्की नाही सांगता येणार इथे बसून कारण मला तिच्या गोव्यातल्या सगळ्या जागा माहीत आहेत. कलिंगूट तर तिच मोक्याच ठिकाण तिथली हॉटेल्स, पाय, माणस सगळे सगळ अगदी जवळून ओळखते मी तिनंच सांगितलंय मला, की ती आज कलिगूटलाच जाणार होती म्हणून आजची पार्टी तिच्यासाठी खूप महत्त्वाची होती म्हणे जर तुम्ही मला सोबत घ्याल तर मी हण्ड्रेड पसेंट तिला पकडून देईन पण प्लीऽऽज मला सोबत घ्या ना. "

"मॅम, तसही तिच्याकडे पार्टी इन्व्हिटेशन आहे. त्यावरून आपल्यालाही एन्ट्री मिळवणं सोप्प जाईल. सापडली तिथे वैजू तर ठिकच आहे. नाहीतर रेड टाकायचं काम निम्म्यानं सोप्प होईल." - चित्रा म्हणाली.

मोजक्या महिला पोलिसांसह इन्सपेक्टर मोरे मयूला घेऊन कलिंगुट बीच गाठायला सज्ज झाल्या. हा ताफा वेगाने गोव्याकडे सरकू लागला. मयू मात्र स्वतःच्या हुशारीवर जाम खूश झाली.

Prajkta Gavhane ची आणखी पुस्तके

1

एकदम्म बिनधास्त प्रकरण १

7 June 2023
3
0
0

प्रकरण १३६७....३६६.....३६५....३६४.....३६३.. छे, छे! हा काय क्रिकेटचा स्कोअर नाहीये, हे तर आहे चक्क सिग्नलच काउंटडाऊन,चुकून जरी ही वेळ शाळा ऑफिसात पोहोचायची असती ना, तर तुम्हा आम्हा कोणालाच साधी कल्पना

2

एकदम्म बिनधास्त प्रकरण 2

7 June 2023
1
0
0

प्रकरण २'बीप् बीबीए बीप' मेसेज आलेला पाहून मयूने गाडीवर बसल्या बसल्याच मोबाईल उघडला. टळटळीत उन्हामुळे मेसेज नीटसा दिसेना. जर्कीनचा अंधार करून मयूने तो वाचण्याचा प्रयत्न केला. आणि जसजशी ती वाचू लागली त

3

एकदम्म बिन्धास्त प्रकरण ३

8 June 2023
0
0
0

अताशा उन्हाचा कडाका कुठल्या कुठे पळाला होता. पक्षी परतीच्या वाटेने मोबाईलवर बोलत जावे तसे आपल्याच धुंदीत आवाज करीत परतत होते. दिवसभर निर्मनुष्य रस्त्यावरून प्रवास केलेल्या या जोडग

4

एकदम्म बिन्धास्त प्रकरण 4

8 June 2023
0
0
0

"गाडी नाही काढू देत म्हणजे काय ? पर्किंगसाठी वेगळे पैसे भरायचे आहेत का ?" मयू हॉटेलच्या वॉचमनला विचारत होती..."देखो मैडम, मैं कुछ नहीं बता सकता! लेकीन मेमसाहब ने इस गाड़ी को बाहर भेजना म

5

एकदम्म बिन्धास्त प्रकरण 5

13 June 2023
0
0
0

प्रकरण ५गाडी पोलीस स्टेशनच्या आवारात आली. वैजू हा नवखा प्रदेश सारे काही विसरून तितक्याच नवलाईने न्याहाळत होती. इन्स्पेक्टर चारुशीला मोरे आणि अन्य महिला पोलीस सहकारी पटापट गाडीतून उतरल्या. मयू मात्र शू

6

एकदम्म बिन्धास्त प्रकरण 6

13 June 2023
0
0
0

प्रकरण ६नानघरच्या पुलावर भरपूर मोठा जमाव जमावाला हटकत, पत्रकारांना चुकवत इन्स्पेक्टर मोरे स्थानिक सरपंच मामासाहेब आदकांची भेट घेण्यास गेल्या. स्वतः मामासाहेब आदक हात जोडून इन्स्पेक्टर चारुशीला मोरेना

7

एकदम्म बिन्धास्त प्रकरण 7

13 June 2023
0
0
0

प्रकरण ७पहाटे मयूला जाग आली तीच पायाशी काहीतरी थरथरल्याने अंग मुडपून रडत रडत डोळा लागलेल्या तिने दचकून इकडे तिकडे पाहिले. सगळीकडे काळोख होता. फक्त पहाऱ्यासाठीच्या दोन महिला पोलीस शिपाई जवळपास दिसत होत

8

एकदम्म बिन्धास्त प्रकरण ८

14 June 2023
0
0
0

प्रकरण ८सकाळी सकाळी कागवाडा फाट्यावर एम.एस.ई.बी. ची व्हॅन दाखल झाली. समोर उभ्या असलेल्या पोलीसाच्या जीपकडे एम.एस.ई.बी. च्या ऑफिसरचे लक्ष गेले. त्याच्यासोबत आलेले इतर कर्मचारी एकमेकाशी बोलत एकसारखे रस्

9

एकदम्म बिन्धास्त प्रकरण ९

14 June 2023
0
0
0

प्रकरण ९सकाळी सकाळी मयूरीची आत्त्या वकीलाला सोबत घेऊन फैजलपूर पोलीस स्टेशनवर हजर इन्स्पेक्टर चारूशीला मोरे अजून ड्युटीवर आल्या नव्हत्या. जाधवबाईंनी आत्त्यांना सुचवलं आणि ASI चित्राच्या परवानगीने त्यां

10

एकदम्म बिन्धास्त प्रकरण १०

14 June 2023
0
0
0

प्रकरण १०.घड्याळात सकाळचे आठ वाजले होते. इन्स्पेक्टर चारुशीला मोरे आपल्या ड्युटीवर रुजू झाल्या. आपल्या खुर्चीवर बसत त्यांनी डोक्यावरची खाकी टोपी टेबलावर काढून ठेवली. समोर उभ्या असलेल्या फौजदार नाईक बा

11

एकदम्म बिंधास्त प्रकरण 11

16 June 2023
0
0
0

प्रकरण ११जाग आल्याबरोबर वैजू उठून बसली खाली अंथरलेल्या मळक्या गोधडीकडे तिने आश्चर्याने पाहिले. झाडाच्या दाट सावलीने तिला उन्हाच्या झळापासून वाचविले होते खरे पण तरीही वातावरणातील गरम झळा कडक उन्हामुळे

12

एकदम्म बिंधास्त प्रकरण १२

16 June 2023
0
0
0

प्रकरण १२वेळ सायंकाळची फैजलपूर पोलीस स्टेशनमध्ये फोन खणखणला. केस स्टडीत व्यत्यय आल्याने थोड्याशा अनिच्छिनेच इन्स्पेक्टरचारुशीला मोरेंनी फोन उचलला. पलीकडून कोणीतरी बोलू लागले,'हॅलो, फैजलपूर पोलीस स्टेश

13

एकदम्म बिंधास्त प्रकरण १३

16 June 2023
0
0
0

प्रकरण १३मयू भानावर आली. ते फोनच्या खणखणाटाने !"हॅलो, फौजलपूर पोलीस स्टेशन हिअर इज ASI चित्रा स्पिकिंग" चित्राने उगीचच आवाजात चढउतार करीत समोरच्यावर छाप मारण्याचाप्रयत्न चालविला."अग, एचित्रे, मी काय स

14

एकदम्म बिंधास्त प्रकरण 14

16 June 2023
0
0
0

प्रकरण १४समद फुलल व्हतं, परशेवटची भाकरी तव्यावर टाकून पिठीने वैजूला हाक मारली."ताय, चला ज्यवाया. लय अंधारून आलंय." तिच्या हाकेसरशी बैजू भानावर आली. गेला तासभर तरी आपण विचारात गढून गेलो होतो. आणि आपल्य

15

एकदम्म बिंधास्त प्रकरण 15

16 June 2023
0
0
0

प्रकरण १५सकाळी सकाळीच पेपर वाचून मयूच्या आत्याचा पारा चढला होता. 'सोमदत्त ढवळे खून प्रकरण: फरार गुन्हेगार वैजयतीने १२०५ फूट उंच 2wv लाईट टॉवरवरून धावत्या ट्रकवर उडी मारली आणि पुन्हा एकदा पोलीसांना गुं

16

एकदम्म बिंधास्त प्रकरण १६

19 June 2023
0
0
0

प्रकरण १६इकडे फैजलपूर पोलीस स्टेशनमध्ये इन्स्पेक्टर चारूशीला मोरे हात चोळत बसल्या होत्या टारगट बैजू तर कधीच फरार झाली होती आणि तिच्याविरुद्ध साक्ष देणारा एकमेव 'गाडीवाला पैलवान ही सापडल्याची खबर आत्ता

17

एकदम्म बिंधास्त प्रकरण १७

19 June 2023
0
0
0

प्रकरण १७वेळ सकाळी आठ-साडेआठची नाही म्हटल तरी एक-दोन गि-हाईक होतीच नाम्याच्या दुकानासमोर तेवढ्यात त्या सगळ्या गिन्हाईकांच्या पाठीमागे एक गोरीपान नाजूक तरुणी येऊन उभी राहिली. स्टाईलीश ट्राऊझर, टोकदार क

18

एकदम्म बिंधास्त प्रकरण १८

20 June 2023
0
0
0

प्रकरण १८एव्हाना आत्याची मोटार नानघरच्या अलीकडच्या फाट्यावर येऊन पोहोचली होती. तेवढ्यात तिचा मोबाईल वाजला."हॅलो, ""हॅलो अत्त्या, मी वैजू बोलतीये.""कोण ? वैजू !" आत्त्या पार उडालीच. लगेचच तिने साठेबाईं

19

एकदम्म बिंधास्त प्रकरण १९

20 June 2023
0
0
0

प्रकरण १९“मॅडम, तुमचं म्हणण खरय त्या मेसेजमधून खूपच भयानक माहिती बाहेर येणार आहे. " चित्रा मैसेज डिटेल्स इन्स्पेक्टर मोऱ्यासमोर ठेवतम्हणाली."कोणती माहिती ?" इन्स्पेक्टर मोरे."त्या मुलाचे - सौरभचे मेसे

20

एकदम्म बिंधास्त प्रकरण २०

20 June 2023
0
0
0

प्रकरण २०पिठीने दिलेल्या खास रुबाबदार 'मोगऱ्या' घोड्यावरून बैजूने गोवा हाय वे धरला. 'टग्-डग-टग्-डग्' घोड्याच्या टापांचा आवाज होत होता. थोड्याशा सरावान वैजूला भलत्याच वेगाने घोडा दामटता येऊ लागला.• च्य

21

एकदम्म बिंधास्त प्रकरण २१

20 June 2023
0
0
0

प्रकरण २१फैजलपूर पोलीस स्टेशनमध्ये देखील आता मोठी रंगत येणार होती. इन्स्पेक्टर चारुशीला मोऱ्यांनी कलिंगूट पार्टी डीटेल्स ऐकून मयूकडे धाव घेतली. जवळपास झडपच घातली तिच्यावर मयू मात्र आत्त्यापासून वैजूला

22

एकदम्म बिंधास्त प्रकरण २२

20 June 2023
0
0
0

प्रकरण २२"मोगऱ्या, अरे माझ्या पट्ट्या, दमलास का रे इतक्यात ?" सोबतच्या पांढऱ्या शुभ्र घोडयाच्या मानेवर थाप मारत बैजू त्याला गोंजारत होती... प्रवासाने त्यांच्यामध्ये जवळीक निर्माण झाली होती. आपल्या माल

23

एकदम्म बिंधास्त प्रकरण २३

20 June 2023
0
0
0

प्रकरण २३आत्ताशी कुठे पोलीसांची जीप गोवा हायवे ला लागली. पण अं हं! जीपवर 'महाराष्ट्र पोलीस' हा बोर्ड नव्हताच मुळी निघण्यापूर्वीच इन्सपेक्टर चारुशीला मोरनी तो काढून ठेवला होता. आणखी एक गोष्ट डोळ्यांना

24

एकदम्म बिंधास्त प्रकरण २४

22 June 2023
1
0
0

"श्शी! या कार्टीन खरंचच मोबाईलमधल कार्ड फेकून दिलेल दिसतय तशी महाईविस आहे ती आता हिला कशी शोधू मी? गोवा हायवे म्हणजे काय तिला तिच्या साताऱ्यातली लंबुळकी गल्ली वाटली की काय ?" वैजूच्या नावाने आत्त्या ख

25

एकदम्म बिंधास्त प्रकरण २५

22 June 2023
0
0
0

पाठलाग करणाऱ्या वैजूला चकवा देण्यासाठी ट्रकवाल्याने आता आपला ट्रक संकेश्वर मार्गाला वळवला होता. पण रस्त्यावरच्या एकसारख्या वर्दळीतूनही वैजूची नजर मात्र त्याच्यावरच पक्की होती. 'GA D४ EX ८०४६' ही नंबर

26

एकदम्म बिंधास्त प्रकरण २६

22 June 2023
0
0
0

"देवा, कुठल्या जन्मीच उरलं सुरलं पुण्य होत रे, तेव्हा पिठीच्या रुपाने ते माझ्या पदरात घातलंस." बैजू काळ्याकुट्ट आकाशात पातुरक्या-पिंजक्या ढगाकडे पहात म्हणाली."मैडम, घोडा," दूरवरून ऐकू आलेल्या आवाजाने

27

एकदम्म बिंधास्त प्रकरण २७

22 June 2023
0
0
0

इकडे पोलीसांची जीप कलिंगूटवर येऊन पोहोचली. मयूच्या काळजात मात्र कालवाकालव झाली. तिच्या आल्याने सांगितल्याप्रमाणे ती w. इथपर्यंत येऊन पोहोचली खरी, पण आता कसे शोधणार इथे वैजूला ? रस्त्यात ना दिसला तो ट्

28

एकदम्म बिंधास्त प्रकरण २८

22 June 2023
0
0
0

लांबवर कुठेतरी म्युझिक ढणढणत होत पण नक्की कुठे याचा काही अंदाज घेता येत नव्हता ज्याच्यासाठी जीवाचा एवढा आटापिटा केला, तो खूनी ट्रकड्राइव्हरही वैजूला बांधून केव्हाच फरार झाला होता. हात-पाय दोरीने घट्ट

29

एकदम्म बिंधास्त प्रकरण २९

22 June 2023
1
0
0

सगळीकडे नुसता सिगरेटचा धूर मंद प्रकाश गाण्यांचा कर्णकर्कश्श ढणढणाट. त्यावर थिरकणारे शे-दीडशे तरुण-तरुणी त्यांच्या हातात झिग झिगत मद्याचे प्याले, आणि कळपाकळपाने नाचणारी त्यांची बेताल पावले ! आत शिरताच

---

एक पुस्तक वाचा