shabd-logo

एकदम्म बिंधास्त प्रकरण २५

22 June 2023

3 पाहिले 3

पाठलाग करणाऱ्या वैजूला चकवा देण्यासाठी ट्रकवाल्याने आता आपला ट्रक संकेश्वर मार्गाला वळवला होता. पण रस्त्यावरच्या एकसारख्या वर्दळीतूनही वैजूची नजर मात्र त्याच्यावरच पक्की होती. 'GA D४ EX ८०४६' ही नंबर प्लेट आता वैजूच्या नजरेच्या टप्यात आली होती.. अगदी अगदी जवळ......खूपच जवळ, . पण पुन्हा एकदा कमालीचा वेग वाढवून तो निसटलाच एकदाचा !

टग्-डग्-टग्-डग् .......दग्-डग्-टग्-डग्! रस्त्यावर माजलेला एकच आवाज. ट्रक पुढे आणि वैजू मागे अताशा सूर्यही कलला होता. दोहो बाजूंना गर्द झाडी. रस्त्यावर दिव्यांचा मागमूसही नव्हता. तितकासा अंधारही मुळी नव्हता पण तरीही वाढल्या गारठ्याने बैजूलाही सगळ्या चिंता आता स्पष्ट जाणवू लागल्या.

"काहीही करून त्याला गाठायलाच हवं. साला दोन-तीन तासाच्या पाठलागानंतरही हाती येत नाही म्हणजे काय ?" वैजूला

झाल होत.

काही सुचेनास

"पण काय कराव? काहीही करून मला त्याच्यापर्यंत पोहोचायचय आहे." ती मनाशी ठाम निश्चय करू लागली पण नेमक काय ते तिला

गवसेना

आत्ता गाठू त्याला, मग गाठ असे करता करता तो ट्रक अंबोली उतरूनही गेला. रात्र फारच जाणवू लागली. गाड्यांच्या प्रकाशात वैजू कशीबशी मोगऱ्याला पळवत होती. समोरून हेडलाईट पडताच मोगऱ्या थबकून जाई. त्यामुळे वैजूला फारच त्रास होऊ लागला. या धावपळीत तो ट्रकही दिसेनासा झाला आणि आता मात्र वैजूचे धाबे दणाणलं.

त्या भयाण अंधारात ट्रकच्या नंबर प्लेटही दिसेनात. कुठे थाबाव तर उशीर होईल आणि पुढे जाव तर तो ट्रकच गायब. तरीही वैजू मोठी

धीराची काळोखातही त्या ट्रकवाल्याचा नाद काही तिला सुटेना 'चल बेटा मोगऱ्या, उगीचच घोडयाला थोपटत तिची भिरभिरती नजर त्या

ट्रकसाठी वेडीपिशी झाली होती.

अताशा वाहनाची वर्दळही जरा थंडावली तशी वैजूची चालही जरा मंदावली. समोरचं वळण घेऊन ती पुढे निघणार... ... तोच......तोच रस्त्याच्या कडेला उभा असलेला तो ट्रक तिच्या नजरेस पडला दुपारपासून एकसारखे त्याला पाहून पाहून आता तो तिच्या चांगलाच सवयीचा झाला होता काळोखातही खात्री पटली तिला पण तरीही तो ट्रक चक्क थांबलाय आणि आपल्या डोळ्यासमोर उभा आहे यावर तिचा विश्वासच बसेना.

तेवढयात शेजारून झुईंग करत एक कार निघून गेली. तिच्या प्रकाशात ट्रकची नंबर प्लेट लखकन् चमकली. "GA ०४ EX ८०४६ वैजूला युक्लिडपेक्षाही जास्त आनंद झाला.

"साइडला सापडला एकदाचा. पण हा इथे थांबला का आहे ?" वैजू हळूहळू ट्रककडे सरकली.

"वैजू, पण जरा जपूनच है, " तिने स्वतःलाच सावध केले. आता ती ट्रकच्या अगदी अगदी जवळ येऊन पोहोचली.

तिच्या मनात भीतीचा लवलेशही नव्हता पण म्हणून आता ती थोडीही बेफिकीर नव्हती. सावध पावलांनी ती मोगऱ्यावरून खाली उतरली. अजिबात आवाज न करता हलकेच ड्रायव्हरच्या सीटपाशी गेली. वर चढून पाहिलं तर चक्क कुणीच नव्हत. आता मात्र तिची भीड चेपली. लागलीच आत डोकावून तिने खात्री करून घेतली. खरंचच कुणी नव्हते आत.

"च्यायला, भेंडी! आता तर होता. लगेच कुठे गायब झाला 2" तशी तिच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली, पण शेवटी वैजूच ती! हार

मानण तिला ठाऊक तरी होत का ?

जरासा आवाज चढवून ती एकटीच बडबडू लागली,

• च्यामारी मला फसवण्यासाठी लपला आहेस काय? पण जाऊन जाऊन जाशील कुठे ? तुझा ट्रक, •सगळा माल, सगळ सगळ इथेच ठेवून गेलास काय, ओके. मी घेतल सगळ माझ्या ताब्यात समज" बहुधा आता तो ट्रक चालवून बघण्याचा वैजूचा इरादा होता की काय ? ड्रायव्हरची खिडकी उघडली खरी तिन पण तेवढ्यात तिला काहीतरी आठवल.

अन मोगण्यासमोर उडी टाकत वैजू खाली उतरली. खिशातून बरीच बंडल बाहेर काढली आणि सांभाळून ती त्याच्या खोगीरीत लपविली... एकदा त्याला प्रेमाने गोंजारलं, थोपटल, त्याची पापी घेतली, मान खाजवली. मग प्रेमभराने त्याच्या कानात काहीतरी पुटपुटली. काळजावर दगड ठेवूनच त्याचं तोंड परतीच्या वाटेकडे वळवल. पुन्हा एकदा त्याची मान खाजवली आणि त्याच्या पाठीवर जोरात थाप मारत त्याला सांगितल,

"जा बेटा मोगऱ्या, तुझ्या घरी सुखरूप जा. पिठीला थैंक्यू सांग मोगऱ्याही मोठा बिलंदरा एकवार त्याने वैजूकडे पाहिल आणि आपली पाठ एकदा तिला घासून त्यानेही शेवटचे लाड करून घेतले. क्षणार्धात खूर उधळत तो आल्या वाटेने पसार झाला. त्याचा पांढरा शुभ्र स्वच्छ रंग अंधारातही उठून दिसत होता. नजर जाईल तिथवर वैजू त्याला पाहात राहिली..

"याच तोंड आल्या वाटेकडे वळवून जर याची मान खाजवली आणि पाठीवर थाप मारून त्याला सांगितलं, की 'जा बेटा मोगऱ्या, तुझ्या घरी जा. तर हा आल्यावाटेने न चुकता सुखरूप माझ्याकडे पोहोचतो. एकदा पाहिलेला रस्ता पुन्हा कधी अंधारातही चुकत नाही माझा बेटा," पिठीन वैजूला मोगाविषयी मोठया कौतुकान सांगितल होत आणि तिचा हा उमदा तरणाबांड बेटा वैजूच्या मदतीकरिता देऊ केला होता.. पिठीच्या घरून निघतानाचा हा प्रसंग वैजूला आठवला आणि टच्कन तिच्या डोळ्यात पाणी तरळल

Prajkta Gavhane ची आणखी पुस्तके

1

एकदम्म बिनधास्त प्रकरण १

7 June 2023
3
0
0

प्रकरण १३६७....३६६.....३६५....३६४.....३६३.. छे, छे! हा काय क्रिकेटचा स्कोअर नाहीये, हे तर आहे चक्क सिग्नलच काउंटडाऊन,चुकून जरी ही वेळ शाळा ऑफिसात पोहोचायची असती ना, तर तुम्हा आम्हा कोणालाच साधी कल्पना

2

एकदम्म बिनधास्त प्रकरण 2

7 June 2023
1
0
0

प्रकरण २'बीप् बीबीए बीप' मेसेज आलेला पाहून मयूने गाडीवर बसल्या बसल्याच मोबाईल उघडला. टळटळीत उन्हामुळे मेसेज नीटसा दिसेना. जर्कीनचा अंधार करून मयूने तो वाचण्याचा प्रयत्न केला. आणि जसजशी ती वाचू लागली त

3

एकदम्म बिन्धास्त प्रकरण ३

8 June 2023
0
0
0

अताशा उन्हाचा कडाका कुठल्या कुठे पळाला होता. पक्षी परतीच्या वाटेने मोबाईलवर बोलत जावे तसे आपल्याच धुंदीत आवाज करीत परतत होते. दिवसभर निर्मनुष्य रस्त्यावरून प्रवास केलेल्या या जोडग

4

एकदम्म बिन्धास्त प्रकरण 4

8 June 2023
0
0
0

"गाडी नाही काढू देत म्हणजे काय ? पर्किंगसाठी वेगळे पैसे भरायचे आहेत का ?" मयू हॉटेलच्या वॉचमनला विचारत होती..."देखो मैडम, मैं कुछ नहीं बता सकता! लेकीन मेमसाहब ने इस गाड़ी को बाहर भेजना म

5

एकदम्म बिन्धास्त प्रकरण 5

13 June 2023
0
0
0

प्रकरण ५गाडी पोलीस स्टेशनच्या आवारात आली. वैजू हा नवखा प्रदेश सारे काही विसरून तितक्याच नवलाईने न्याहाळत होती. इन्स्पेक्टर चारुशीला मोरे आणि अन्य महिला पोलीस सहकारी पटापट गाडीतून उतरल्या. मयू मात्र शू

6

एकदम्म बिन्धास्त प्रकरण 6

13 June 2023
0
0
0

प्रकरण ६नानघरच्या पुलावर भरपूर मोठा जमाव जमावाला हटकत, पत्रकारांना चुकवत इन्स्पेक्टर मोरे स्थानिक सरपंच मामासाहेब आदकांची भेट घेण्यास गेल्या. स्वतः मामासाहेब आदक हात जोडून इन्स्पेक्टर चारुशीला मोरेना

7

एकदम्म बिन्धास्त प्रकरण 7

13 June 2023
0
0
0

प्रकरण ७पहाटे मयूला जाग आली तीच पायाशी काहीतरी थरथरल्याने अंग मुडपून रडत रडत डोळा लागलेल्या तिने दचकून इकडे तिकडे पाहिले. सगळीकडे काळोख होता. फक्त पहाऱ्यासाठीच्या दोन महिला पोलीस शिपाई जवळपास दिसत होत

8

एकदम्म बिन्धास्त प्रकरण ८

14 June 2023
0
0
0

प्रकरण ८सकाळी सकाळी कागवाडा फाट्यावर एम.एस.ई.बी. ची व्हॅन दाखल झाली. समोर उभ्या असलेल्या पोलीसाच्या जीपकडे एम.एस.ई.बी. च्या ऑफिसरचे लक्ष गेले. त्याच्यासोबत आलेले इतर कर्मचारी एकमेकाशी बोलत एकसारखे रस्

9

एकदम्म बिन्धास्त प्रकरण ९

14 June 2023
0
0
0

प्रकरण ९सकाळी सकाळी मयूरीची आत्त्या वकीलाला सोबत घेऊन फैजलपूर पोलीस स्टेशनवर हजर इन्स्पेक्टर चारूशीला मोरे अजून ड्युटीवर आल्या नव्हत्या. जाधवबाईंनी आत्त्यांना सुचवलं आणि ASI चित्राच्या परवानगीने त्यां

10

एकदम्म बिन्धास्त प्रकरण १०

14 June 2023
0
0
0

प्रकरण १०.घड्याळात सकाळचे आठ वाजले होते. इन्स्पेक्टर चारुशीला मोरे आपल्या ड्युटीवर रुजू झाल्या. आपल्या खुर्चीवर बसत त्यांनी डोक्यावरची खाकी टोपी टेबलावर काढून ठेवली. समोर उभ्या असलेल्या फौजदार नाईक बा

11

एकदम्म बिंधास्त प्रकरण 11

16 June 2023
0
0
0

प्रकरण ११जाग आल्याबरोबर वैजू उठून बसली खाली अंथरलेल्या मळक्या गोधडीकडे तिने आश्चर्याने पाहिले. झाडाच्या दाट सावलीने तिला उन्हाच्या झळापासून वाचविले होते खरे पण तरीही वातावरणातील गरम झळा कडक उन्हामुळे

12

एकदम्म बिंधास्त प्रकरण १२

16 June 2023
0
0
0

प्रकरण १२वेळ सायंकाळची फैजलपूर पोलीस स्टेशनमध्ये फोन खणखणला. केस स्टडीत व्यत्यय आल्याने थोड्याशा अनिच्छिनेच इन्स्पेक्टरचारुशीला मोरेंनी फोन उचलला. पलीकडून कोणीतरी बोलू लागले,'हॅलो, फैजलपूर पोलीस स्टेश

13

एकदम्म बिंधास्त प्रकरण १३

16 June 2023
0
0
0

प्रकरण १३मयू भानावर आली. ते फोनच्या खणखणाटाने !"हॅलो, फौजलपूर पोलीस स्टेशन हिअर इज ASI चित्रा स्पिकिंग" चित्राने उगीचच आवाजात चढउतार करीत समोरच्यावर छाप मारण्याचाप्रयत्न चालविला."अग, एचित्रे, मी काय स

14

एकदम्म बिंधास्त प्रकरण 14

16 June 2023
0
0
0

प्रकरण १४समद फुलल व्हतं, परशेवटची भाकरी तव्यावर टाकून पिठीने वैजूला हाक मारली."ताय, चला ज्यवाया. लय अंधारून आलंय." तिच्या हाकेसरशी बैजू भानावर आली. गेला तासभर तरी आपण विचारात गढून गेलो होतो. आणि आपल्य

15

एकदम्म बिंधास्त प्रकरण 15

16 June 2023
0
0
0

प्रकरण १५सकाळी सकाळीच पेपर वाचून मयूच्या आत्याचा पारा चढला होता. 'सोमदत्त ढवळे खून प्रकरण: फरार गुन्हेगार वैजयतीने १२०५ फूट उंच 2wv लाईट टॉवरवरून धावत्या ट्रकवर उडी मारली आणि पुन्हा एकदा पोलीसांना गुं

16

एकदम्म बिंधास्त प्रकरण १६

19 June 2023
0
0
0

प्रकरण १६इकडे फैजलपूर पोलीस स्टेशनमध्ये इन्स्पेक्टर चारूशीला मोरे हात चोळत बसल्या होत्या टारगट बैजू तर कधीच फरार झाली होती आणि तिच्याविरुद्ध साक्ष देणारा एकमेव 'गाडीवाला पैलवान ही सापडल्याची खबर आत्ता

17

एकदम्म बिंधास्त प्रकरण १७

19 June 2023
0
0
0

प्रकरण १७वेळ सकाळी आठ-साडेआठची नाही म्हटल तरी एक-दोन गि-हाईक होतीच नाम्याच्या दुकानासमोर तेवढ्यात त्या सगळ्या गिन्हाईकांच्या पाठीमागे एक गोरीपान नाजूक तरुणी येऊन उभी राहिली. स्टाईलीश ट्राऊझर, टोकदार क

18

एकदम्म बिंधास्त प्रकरण १८

20 June 2023
0
0
0

प्रकरण १८एव्हाना आत्याची मोटार नानघरच्या अलीकडच्या फाट्यावर येऊन पोहोचली होती. तेवढ्यात तिचा मोबाईल वाजला."हॅलो, ""हॅलो अत्त्या, मी वैजू बोलतीये.""कोण ? वैजू !" आत्त्या पार उडालीच. लगेचच तिने साठेबाईं

19

एकदम्म बिंधास्त प्रकरण १९

20 June 2023
0
0
0

प्रकरण १९“मॅडम, तुमचं म्हणण खरय त्या मेसेजमधून खूपच भयानक माहिती बाहेर येणार आहे. " चित्रा मैसेज डिटेल्स इन्स्पेक्टर मोऱ्यासमोर ठेवतम्हणाली."कोणती माहिती ?" इन्स्पेक्टर मोरे."त्या मुलाचे - सौरभचे मेसे

20

एकदम्म बिंधास्त प्रकरण २०

20 June 2023
0
0
0

प्रकरण २०पिठीने दिलेल्या खास रुबाबदार 'मोगऱ्या' घोड्यावरून बैजूने गोवा हाय वे धरला. 'टग्-डग-टग्-डग्' घोड्याच्या टापांचा आवाज होत होता. थोड्याशा सरावान वैजूला भलत्याच वेगाने घोडा दामटता येऊ लागला.• च्य

21

एकदम्म बिंधास्त प्रकरण २१

20 June 2023
0
0
0

प्रकरण २१फैजलपूर पोलीस स्टेशनमध्ये देखील आता मोठी रंगत येणार होती. इन्स्पेक्टर चारुशीला मोऱ्यांनी कलिंगूट पार्टी डीटेल्स ऐकून मयूकडे धाव घेतली. जवळपास झडपच घातली तिच्यावर मयू मात्र आत्त्यापासून वैजूला

22

एकदम्म बिंधास्त प्रकरण २२

20 June 2023
0
0
0

प्रकरण २२"मोगऱ्या, अरे माझ्या पट्ट्या, दमलास का रे इतक्यात ?" सोबतच्या पांढऱ्या शुभ्र घोडयाच्या मानेवर थाप मारत बैजू त्याला गोंजारत होती... प्रवासाने त्यांच्यामध्ये जवळीक निर्माण झाली होती. आपल्या माल

23

एकदम्म बिंधास्त प्रकरण २३

20 June 2023
0
0
0

प्रकरण २३आत्ताशी कुठे पोलीसांची जीप गोवा हायवे ला लागली. पण अं हं! जीपवर 'महाराष्ट्र पोलीस' हा बोर्ड नव्हताच मुळी निघण्यापूर्वीच इन्सपेक्टर चारुशीला मोरनी तो काढून ठेवला होता. आणखी एक गोष्ट डोळ्यांना

24

एकदम्म बिंधास्त प्रकरण २४

22 June 2023
1
0
0

"श्शी! या कार्टीन खरंचच मोबाईलमधल कार्ड फेकून दिलेल दिसतय तशी महाईविस आहे ती आता हिला कशी शोधू मी? गोवा हायवे म्हणजे काय तिला तिच्या साताऱ्यातली लंबुळकी गल्ली वाटली की काय ?" वैजूच्या नावाने आत्त्या ख

25

एकदम्म बिंधास्त प्रकरण २५

22 June 2023
0
0
0

पाठलाग करणाऱ्या वैजूला चकवा देण्यासाठी ट्रकवाल्याने आता आपला ट्रक संकेश्वर मार्गाला वळवला होता. पण रस्त्यावरच्या एकसारख्या वर्दळीतूनही वैजूची नजर मात्र त्याच्यावरच पक्की होती. 'GA D४ EX ८०४६' ही नंबर

26

एकदम्म बिंधास्त प्रकरण २६

22 June 2023
0
0
0

"देवा, कुठल्या जन्मीच उरलं सुरलं पुण्य होत रे, तेव्हा पिठीच्या रुपाने ते माझ्या पदरात घातलंस." बैजू काळ्याकुट्ट आकाशात पातुरक्या-पिंजक्या ढगाकडे पहात म्हणाली."मैडम, घोडा," दूरवरून ऐकू आलेल्या आवाजाने

27

एकदम्म बिंधास्त प्रकरण २७

22 June 2023
0
0
0

इकडे पोलीसांची जीप कलिंगूटवर येऊन पोहोचली. मयूच्या काळजात मात्र कालवाकालव झाली. तिच्या आल्याने सांगितल्याप्रमाणे ती w. इथपर्यंत येऊन पोहोचली खरी, पण आता कसे शोधणार इथे वैजूला ? रस्त्यात ना दिसला तो ट्

28

एकदम्म बिंधास्त प्रकरण २८

22 June 2023
0
0
0

लांबवर कुठेतरी म्युझिक ढणढणत होत पण नक्की कुठे याचा काही अंदाज घेता येत नव्हता ज्याच्यासाठी जीवाचा एवढा आटापिटा केला, तो खूनी ट्रकड्राइव्हरही वैजूला बांधून केव्हाच फरार झाला होता. हात-पाय दोरीने घट्ट

29

एकदम्म बिंधास्त प्रकरण २९

22 June 2023
1
0
0

सगळीकडे नुसता सिगरेटचा धूर मंद प्रकाश गाण्यांचा कर्णकर्कश्श ढणढणाट. त्यावर थिरकणारे शे-दीडशे तरुण-तरुणी त्यांच्या हातात झिग झिगत मद्याचे प्याले, आणि कळपाकळपाने नाचणारी त्यांची बेताल पावले ! आत शिरताच

---

एक पुस्तक वाचा