shabd-logo

एकदम्म बिंधास्त प्रकरण २७

22 June 2023

1 पाहिले 1
इकडे पोलीसांची जीप कलिंगूटवर येऊन पोहोचली. मयूच्या काळजात मात्र कालवाकालव झाली. तिच्या आल्याने सांगितल्याप्रमाणे ती w. इथपर्यंत येऊन पोहोचली खरी, पण आता कसे शोधणार इथे वैजूला ? रस्त्यात ना दिसला तो ट्रक, ना आत्त्या, ना कुठे वैजू ! बाप रे बाप! आणि जाता चंपू सौऱ्यासोबत रेव्ह पार्टी विचारानेच तिच्या जीवाची उलथापालथ झाली. वैजूपर्यंत पोहोचायचं म्हणून ती बिचारी केवढंतरी खोट बोलली होती. पण आता काय ? "मयुरी, वैजू कुठे सापडेल काही अंदाज ?" इन्स्पेक्टर मोऱ्यांच्या प्रश्नाने मयू बावचळली.

"कुठे..... कुठे म्हणजे......सांगितलं ना पार्टीत, है, हे पार्टीतच असेल ती कुठे तरी " गोंधळल्याने ती अडखळली.

"दैन लेट्स कम्."

"हं, जाऊयात ना फक्त थोडं थांबा ना." म्यूला कसंतरीच व्हायला लागल होत."EST IT?"

"काही नाही. सौप्य... सौप्याची वाट बघुयात ना. " काहीतरी वेळ मारून न्यायची म्हणून मयू बोलून गेली. सावकाश ती गाडीतून उतरली आणि अस्वस्थपणे येरझाऱ्या घालू लागली.

"त्या चपू सौऱ्यासोबत....श्शी! त्या बावळटामुळेच घडलंय हे रामायण. फरक फक्त एवढाच आहे की सीतेला कोणी पळवून नेण्याऐवजी इकडे आमची सीता स्वतःच पळून गेलीये. काय करावं? करावा का जात्चुला फोन ? न न नकोच! ही बैजू आता कशी सापडेल ते देवालाच ठाऊक. " मयूचा मनातल्या मनात विचार चालू होता. तेवढ्यात,

"ए हाऽऽऽय, मयूरी!" कोणीतरी लावून मोठ्याने मारलेल्या हाकेने मयू भानावर आली चमकून तिने तिकडे पाहिल सौऱ्या होता तो, "व्हॉट अ प्लेजट स्प्राईज ?" मयूला पाहून सौरभ पार आनंदून गेला होता...

"अरे, सौऱ्या तुझीच तर वाट बघत होते." मयूनेही चेहऱ्यावर उसना आनंद आणला.

"हाच का तो तुझा मित्र सौरभ ?" इन्स्पेक्टर मोरे मध्ये पडल्या.

"हो." सौरभला ओळख करून देत मयू पुढे म्हणाली, "आणि सौऱ्या ह्या सगळ्या आहेत..

" तिच वाक्य इन्स्पेक्टर मोज्यांनी लगेचच

तोडलं आणि म्हणाल्या, मैत्रीणी!" मयूला त्यांनी डोळ्यानीच झापलं...

"होssका, छान छान" सौऱ्याने फारच तोंड पाडले,

"काय रे, काय झाल तुला ?" मयूने आयुष्यात पहील्यांदाच त्याला एवढा भाव दिला.

"कुठे काय ? काही नाही" सीऱ्या काहीतरी लपवू लागला.

"सो, लेट्स कम्" इन्स्पेक्टर मोरे दोघांना म्हणाल्या,

"मयूरी, एक सेकंद, जरा इकडे ये ना." सौऱ्या फारच अस्वस्थ वाटला.

"मयू, जा अग तुझा बॉयफ्रेंड बोलवतोय ना तुला." चित्राने नाक खुपसल

"बॉयफ्रेड ?!!!" मयू मनातल्या मनातच चरफडली. आणि मग नाईलाजाने सौऱ्याकडे गेली.

"काय रे ?

"मयूरी, अग सॉरी. मी नाही जात आहे या पार्टीला आणि तुम्हीपण जाऊ नका." आत्ताशी कुठे घाबरगुंडी उडालेला चपू सौऱ्या बोलू लागला होता.

"काय रे, ए. 55, काय चाललीयेत काय नाटक तुझी ? एकदा म्हणतो ताबडतोब गोव्याला या, अर्ध्या रस्त्यात आल्यावर म्हणतोस की जाता

नका येऊ, दोन दिवसांनी या काय रे ए. चंपू, तूच बोलवून घेतलंस ना मला या पार्टीला आणि आता म्हणतोस की जाऊच नकोस पार्टीत. काय प्रॉब्लेम काय आहे तुझा ?" बाजूला घेतल्या घेतल्या लगेचच मयूने त्याला चांगलाच फैलावर घेतला होता.

"अग प्लीज माझ ऐकून तर घे मयूरी...." बिचारा फारच गयावया करू लागला.

"काय ?" वैतागून मयूने आपला नेहमीचा सूर लावला.

"अग, ती काही चांगल्या लोकांची पार्टी नाहीये, म्हणजे कस सांगू तुला...." चंपू सौऱ्या फारच गडबडला.

"रेव्ह पार्टी आहे ना !" मयूने त्याच्या भेदरलेल्या डोळ्यात पाहिल, आपल्याकडे साऱ्या महिला पोलीस निरखून बघताहेत हे तिला जाणवल... आणि म्हणूनच तिनं तिचा नूरच पालटला. सौऱ्याशी अगदी नाटकी आवाजात लटक बोलायला सुरुवात केली.

"सौssऱ्या, कम्मान यार. मी आहे ना तुझ्यासोबत जस्ट एन्जॉय इट." सौऱ्याच्या फारच जवळ जाऊन अस बोलणंच तिने पसंत केल. मयूच

नाटकी वागणं चंपू सौऱ्याच्या लक्षात येईल तर शप्पथ गेंडलाच विचारा त्याला वाटलं, त्याच्या इतक्या दिवसांच्या तपश्चर्येला फळच आले. मयूरी आपल्या प्रेमात पडली असे वाटून त्याच्या चेहऱ्यावर आनंद ओसडून गेला...

"पण अजून एक गोष्ट सौऱ्या, जर या माझ्या मैत्रीणींनी काही विचारल की वैजू कुठे आहे तर त्यांना फक्त एवढंच सांगायचं I don't know. असेल कुठेतरी पार्टीतच. " बावळट सौन्याशी सलगी करायचा तिटकारा तिच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसून येत होता. सौऱ्या तर पार भंजाळलाच !

"अहो लव्हबर्डस्, जाऊयात का आता आपण आतमध्ये." इन्स्पेक्टर चारुशीला मोऱ्यांनी विचारल, आणि सगळे पार्टीला निघाले. सौऱ्याकडे कोड इन्व्हिटेशन असल्याने प्रवेश मिळायला त्यांना काहीच अडचण आली नाही.. सौऱ्या मात्र अजूनही बावचळलेलाच. आणखी एक खोड काढून पार त्याची वाट लावून टाकावी असं मयूला वाटून गेल. पुढल्याच क्षणी तिने त्याचा हात आपल्या हातात घेतला आणि आपल्या रेशमी बटांना चेहऱ्यावरून थोडस बाजूला करत त्याच्याकडे पाहून एक मंद स्मित केलं. खलास सीऱ्या पार खल्लासच झाला.Prajkta Gavhane ची आणखी पुस्तके

1

एकदम्म बिनधास्त प्रकरण १

7 June 2023
3
0
0

प्रकरण १३६७....३६६.....३६५....३६४.....३६३.. छे, छे! हा काय क्रिकेटचा स्कोअर नाहीये, हे तर आहे चक्क सिग्नलच काउंटडाऊन,चुकून जरी ही वेळ शाळा ऑफिसात पोहोचायची असती ना, तर तुम्हा आम्हा कोणालाच साधी कल्पना

2

एकदम्म बिनधास्त प्रकरण 2

7 June 2023
1
0
0

प्रकरण २'बीप् बीबीए बीप' मेसेज आलेला पाहून मयूने गाडीवर बसल्या बसल्याच मोबाईल उघडला. टळटळीत उन्हामुळे मेसेज नीटसा दिसेना. जर्कीनचा अंधार करून मयूने तो वाचण्याचा प्रयत्न केला. आणि जसजशी ती वाचू लागली त

3

एकदम्म बिन्धास्त प्रकरण ३

8 June 2023
0
0
0

अताशा उन्हाचा कडाका कुठल्या कुठे पळाला होता. पक्षी परतीच्या वाटेने मोबाईलवर बोलत जावे तसे आपल्याच धुंदीत आवाज करीत परतत होते. दिवसभर निर्मनुष्य रस्त्यावरून प्रवास केलेल्या या जोडग

4

एकदम्म बिन्धास्त प्रकरण 4

8 June 2023
0
0
0

"गाडी नाही काढू देत म्हणजे काय ? पर्किंगसाठी वेगळे पैसे भरायचे आहेत का ?" मयू हॉटेलच्या वॉचमनला विचारत होती..."देखो मैडम, मैं कुछ नहीं बता सकता! लेकीन मेमसाहब ने इस गाड़ी को बाहर भेजना म

5

एकदम्म बिन्धास्त प्रकरण 5

13 June 2023
0
0
0

प्रकरण ५गाडी पोलीस स्टेशनच्या आवारात आली. वैजू हा नवखा प्रदेश सारे काही विसरून तितक्याच नवलाईने न्याहाळत होती. इन्स्पेक्टर चारुशीला मोरे आणि अन्य महिला पोलीस सहकारी पटापट गाडीतून उतरल्या. मयू मात्र शू

6

एकदम्म बिन्धास्त प्रकरण 6

13 June 2023
0
0
0

प्रकरण ६नानघरच्या पुलावर भरपूर मोठा जमाव जमावाला हटकत, पत्रकारांना चुकवत इन्स्पेक्टर मोरे स्थानिक सरपंच मामासाहेब आदकांची भेट घेण्यास गेल्या. स्वतः मामासाहेब आदक हात जोडून इन्स्पेक्टर चारुशीला मोरेना

7

एकदम्म बिन्धास्त प्रकरण 7

13 June 2023
0
0
0

प्रकरण ७पहाटे मयूला जाग आली तीच पायाशी काहीतरी थरथरल्याने अंग मुडपून रडत रडत डोळा लागलेल्या तिने दचकून इकडे तिकडे पाहिले. सगळीकडे काळोख होता. फक्त पहाऱ्यासाठीच्या दोन महिला पोलीस शिपाई जवळपास दिसत होत

8

एकदम्म बिन्धास्त प्रकरण ८

14 June 2023
0
0
0

प्रकरण ८सकाळी सकाळी कागवाडा फाट्यावर एम.एस.ई.बी. ची व्हॅन दाखल झाली. समोर उभ्या असलेल्या पोलीसाच्या जीपकडे एम.एस.ई.बी. च्या ऑफिसरचे लक्ष गेले. त्याच्यासोबत आलेले इतर कर्मचारी एकमेकाशी बोलत एकसारखे रस्

9

एकदम्म बिन्धास्त प्रकरण ९

14 June 2023
0
0
0

प्रकरण ९सकाळी सकाळी मयूरीची आत्त्या वकीलाला सोबत घेऊन फैजलपूर पोलीस स्टेशनवर हजर इन्स्पेक्टर चारूशीला मोरे अजून ड्युटीवर आल्या नव्हत्या. जाधवबाईंनी आत्त्यांना सुचवलं आणि ASI चित्राच्या परवानगीने त्यां

10

एकदम्म बिन्धास्त प्रकरण १०

14 June 2023
0
0
0

प्रकरण १०.घड्याळात सकाळचे आठ वाजले होते. इन्स्पेक्टर चारुशीला मोरे आपल्या ड्युटीवर रुजू झाल्या. आपल्या खुर्चीवर बसत त्यांनी डोक्यावरची खाकी टोपी टेबलावर काढून ठेवली. समोर उभ्या असलेल्या फौजदार नाईक बा

11

एकदम्म बिंधास्त प्रकरण 11

16 June 2023
0
0
0

प्रकरण ११जाग आल्याबरोबर वैजू उठून बसली खाली अंथरलेल्या मळक्या गोधडीकडे तिने आश्चर्याने पाहिले. झाडाच्या दाट सावलीने तिला उन्हाच्या झळापासून वाचविले होते खरे पण तरीही वातावरणातील गरम झळा कडक उन्हामुळे

12

एकदम्म बिंधास्त प्रकरण १२

16 June 2023
0
0
0

प्रकरण १२वेळ सायंकाळची फैजलपूर पोलीस स्टेशनमध्ये फोन खणखणला. केस स्टडीत व्यत्यय आल्याने थोड्याशा अनिच्छिनेच इन्स्पेक्टरचारुशीला मोरेंनी फोन उचलला. पलीकडून कोणीतरी बोलू लागले,'हॅलो, फैजलपूर पोलीस स्टेश

13

एकदम्म बिंधास्त प्रकरण १३

16 June 2023
0
0
0

प्रकरण १३मयू भानावर आली. ते फोनच्या खणखणाटाने !"हॅलो, फौजलपूर पोलीस स्टेशन हिअर इज ASI चित्रा स्पिकिंग" चित्राने उगीचच आवाजात चढउतार करीत समोरच्यावर छाप मारण्याचाप्रयत्न चालविला."अग, एचित्रे, मी काय स

14

एकदम्म बिंधास्त प्रकरण 14

16 June 2023
0
0
0

प्रकरण १४समद फुलल व्हतं, परशेवटची भाकरी तव्यावर टाकून पिठीने वैजूला हाक मारली."ताय, चला ज्यवाया. लय अंधारून आलंय." तिच्या हाकेसरशी बैजू भानावर आली. गेला तासभर तरी आपण विचारात गढून गेलो होतो. आणि आपल्य

15

एकदम्म बिंधास्त प्रकरण 15

16 June 2023
0
0
0

प्रकरण १५सकाळी सकाळीच पेपर वाचून मयूच्या आत्याचा पारा चढला होता. 'सोमदत्त ढवळे खून प्रकरण: फरार गुन्हेगार वैजयतीने १२०५ फूट उंच 2wv लाईट टॉवरवरून धावत्या ट्रकवर उडी मारली आणि पुन्हा एकदा पोलीसांना गुं

16

एकदम्म बिंधास्त प्रकरण १६

19 June 2023
0
0
0

प्रकरण १६इकडे फैजलपूर पोलीस स्टेशनमध्ये इन्स्पेक्टर चारूशीला मोरे हात चोळत बसल्या होत्या टारगट बैजू तर कधीच फरार झाली होती आणि तिच्याविरुद्ध साक्ष देणारा एकमेव 'गाडीवाला पैलवान ही सापडल्याची खबर आत्ता

17

एकदम्म बिंधास्त प्रकरण १७

19 June 2023
0
0
0

प्रकरण १७वेळ सकाळी आठ-साडेआठची नाही म्हटल तरी एक-दोन गि-हाईक होतीच नाम्याच्या दुकानासमोर तेवढ्यात त्या सगळ्या गिन्हाईकांच्या पाठीमागे एक गोरीपान नाजूक तरुणी येऊन उभी राहिली. स्टाईलीश ट्राऊझर, टोकदार क

18

एकदम्म बिंधास्त प्रकरण १८

20 June 2023
0
0
0

प्रकरण १८एव्हाना आत्याची मोटार नानघरच्या अलीकडच्या फाट्यावर येऊन पोहोचली होती. तेवढ्यात तिचा मोबाईल वाजला."हॅलो, ""हॅलो अत्त्या, मी वैजू बोलतीये.""कोण ? वैजू !" आत्त्या पार उडालीच. लगेचच तिने साठेबाईं

19

एकदम्म बिंधास्त प्रकरण १९

20 June 2023
0
0
0

प्रकरण १९“मॅडम, तुमचं म्हणण खरय त्या मेसेजमधून खूपच भयानक माहिती बाहेर येणार आहे. " चित्रा मैसेज डिटेल्स इन्स्पेक्टर मोऱ्यासमोर ठेवतम्हणाली."कोणती माहिती ?" इन्स्पेक्टर मोरे."त्या मुलाचे - सौरभचे मेसे

20

एकदम्म बिंधास्त प्रकरण २०

20 June 2023
0
0
0

प्रकरण २०पिठीने दिलेल्या खास रुबाबदार 'मोगऱ्या' घोड्यावरून बैजूने गोवा हाय वे धरला. 'टग्-डग-टग्-डग्' घोड्याच्या टापांचा आवाज होत होता. थोड्याशा सरावान वैजूला भलत्याच वेगाने घोडा दामटता येऊ लागला.• च्य

21

एकदम्म बिंधास्त प्रकरण २१

20 June 2023
0
0
0

प्रकरण २१फैजलपूर पोलीस स्टेशनमध्ये देखील आता मोठी रंगत येणार होती. इन्स्पेक्टर चारुशीला मोऱ्यांनी कलिंगूट पार्टी डीटेल्स ऐकून मयूकडे धाव घेतली. जवळपास झडपच घातली तिच्यावर मयू मात्र आत्त्यापासून वैजूला

22

एकदम्म बिंधास्त प्रकरण २२

20 June 2023
0
0
0

प्रकरण २२"मोगऱ्या, अरे माझ्या पट्ट्या, दमलास का रे इतक्यात ?" सोबतच्या पांढऱ्या शुभ्र घोडयाच्या मानेवर थाप मारत बैजू त्याला गोंजारत होती... प्रवासाने त्यांच्यामध्ये जवळीक निर्माण झाली होती. आपल्या माल

23

एकदम्म बिंधास्त प्रकरण २३

20 June 2023
0
0
0

प्रकरण २३आत्ताशी कुठे पोलीसांची जीप गोवा हायवे ला लागली. पण अं हं! जीपवर 'महाराष्ट्र पोलीस' हा बोर्ड नव्हताच मुळी निघण्यापूर्वीच इन्सपेक्टर चारुशीला मोरनी तो काढून ठेवला होता. आणखी एक गोष्ट डोळ्यांना

24

एकदम्म बिंधास्त प्रकरण २४

22 June 2023
1
0
0

"श्शी! या कार्टीन खरंचच मोबाईलमधल कार्ड फेकून दिलेल दिसतय तशी महाईविस आहे ती आता हिला कशी शोधू मी? गोवा हायवे म्हणजे काय तिला तिच्या साताऱ्यातली लंबुळकी गल्ली वाटली की काय ?" वैजूच्या नावाने आत्त्या ख

25

एकदम्म बिंधास्त प्रकरण २५

22 June 2023
0
0
0

पाठलाग करणाऱ्या वैजूला चकवा देण्यासाठी ट्रकवाल्याने आता आपला ट्रक संकेश्वर मार्गाला वळवला होता. पण रस्त्यावरच्या एकसारख्या वर्दळीतूनही वैजूची नजर मात्र त्याच्यावरच पक्की होती. 'GA D४ EX ८०४६' ही नंबर

26

एकदम्म बिंधास्त प्रकरण २६

22 June 2023
0
0
0

"देवा, कुठल्या जन्मीच उरलं सुरलं पुण्य होत रे, तेव्हा पिठीच्या रुपाने ते माझ्या पदरात घातलंस." बैजू काळ्याकुट्ट आकाशात पातुरक्या-पिंजक्या ढगाकडे पहात म्हणाली."मैडम, घोडा," दूरवरून ऐकू आलेल्या आवाजाने

27

एकदम्म बिंधास्त प्रकरण २७

22 June 2023
0
0
0

इकडे पोलीसांची जीप कलिंगूटवर येऊन पोहोचली. मयूच्या काळजात मात्र कालवाकालव झाली. तिच्या आल्याने सांगितल्याप्रमाणे ती w. इथपर्यंत येऊन पोहोचली खरी, पण आता कसे शोधणार इथे वैजूला ? रस्त्यात ना दिसला तो ट्

28

एकदम्म बिंधास्त प्रकरण २८

22 June 2023
0
0
0

लांबवर कुठेतरी म्युझिक ढणढणत होत पण नक्की कुठे याचा काही अंदाज घेता येत नव्हता ज्याच्यासाठी जीवाचा एवढा आटापिटा केला, तो खूनी ट्रकड्राइव्हरही वैजूला बांधून केव्हाच फरार झाला होता. हात-पाय दोरीने घट्ट

29

एकदम्म बिंधास्त प्रकरण २९

22 June 2023
1
0
0

सगळीकडे नुसता सिगरेटचा धूर मंद प्रकाश गाण्यांचा कर्णकर्कश्श ढणढणाट. त्यावर थिरकणारे शे-दीडशे तरुण-तरुणी त्यांच्या हातात झिग झिगत मद्याचे प्याले, आणि कळपाकळपाने नाचणारी त्यांची बेताल पावले ! आत शिरताच

---

एक पुस्तक वाचा